เกษตรกรเฮ! ส.ป.ก.สุโขทัย จัด Mobile Unit ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องเข้าถึงการรับบริการ

0
136

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile unit Better Farms,Better Lives Project ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดงตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย บริษัทฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย และนายสมคิด ปานเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง เข้าร่วมงาน โดยมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่ เป็นผู้มีรายได้น้อย ส.ป.ก.สุโขทัย จึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ จากผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส.ป.ก.สุโขทัย จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกรทั้งด้านที่ดิน ด้านกฎหมายและการพัฒนาอาชีพรวม 15 ครั้ง เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเงินทั้งสิ้น 172,890 บาท

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตำบลวังทองแดง ส.ป.ก.สุโขทัย ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์แล้ว จำนวน 1,291 ราย เนื้อที่ 20,850 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สลับกับพื้นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ในฤดูแล้งสามารถทำเกษตรได้บางพื้นที่ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการทำนาข้าว ไร่นาสวนผสม

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภารกิจของ ส.ป.ก.นอกจาก งานจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ยังมีงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดงานศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และองค์กรภาคเอกชน สนับสนุนองค์ความรู้การผลิตในวิถีใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการจัดเป็น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนเติมพลัง 4 องค์ความรู้อาชีพชาวนาไทยดังนี้ ด้านความปลอดภัย (Drive for Safety) ด้านนวัตกรรมข้าวพิษณุโลก 2 (Drive for Economy) ด้านการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้ถิ่นฐานชุมชน (Drive for Environment) และการสร้างเงินออม (Drive for Sustainability) เพื่อฟื้นฟูธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการ Better Farms,Better Lives

พงศ์เทพ สาคร สำนักข่าวThainews7สุโขทัย รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here