ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 และสวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ

0
349

นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17

(วันที่ 6 สิงหาคม 2563) นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและให้คำแนะนำดำเนินการเพื่อพัฒนาโดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 ตำบลวังน้ำขาว และ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรวัดวังตะคร้อ ตลาดมูเซอตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 บ้านวังน้ำขาวแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นการดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการทำเกษตรในรูปแบบผสมผสานโดยใช้แนวคิด “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” กินไม่หมดก็แบ่งปัน เหลือมากก็ออกจำหน่ายสร้างรายได้กับคืนมาให้ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ความหมายของคำว่า 459 หมายถึง การที่เราเดินออกจากบ้าน 4-5 ก้าว ก็ถึงแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นอาหารที่ทำในแนวของเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัย ไว้บริโภคบริเวณรอบๆบ้าน เช่น พืชผักสวนครัวต่างๆ เห็ดนางฟ้า ไข่ไก่ กบ ปลา และไก่เนื้อ เป็นต้น โดยระยะเวลาในการปลูกผักและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ใช้ระยะเวลา 45 วัน ต่อรอบการผลิต

ปัจจุบันศูนย์ได้มีการจัดอบรมและขยายเครือข่ายในรูปแบบโครงการ 459 ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ รวมทั้งก่อให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นในแต่ละชุมชน ประกอบกับแผนการวางเป้าหมายของกลุ่มเครือข่ายที่วางไว้ร่วมกัน ศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 ตำบลวังน้ำขาวแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางตลาดนำการผลิต เป็นผู้รวบรวมผลผลิตตามจุดที่ตกลงกับเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นอย่างมั่นคง รวมถึงการจัดทำโฮมสเตย์เพื่อเป็นที่พัก ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานและรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

 

#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17 #ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459 #บ้านวังน้ำขาว #โฮมสเตย์ #จังหวัดสุโขทัย #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย สำนักข่าวThainews7 จังหวัดสุโขทัย รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here