สุรินทร์/เทศบาลรัตนบุรีร่วมกับชาวบ้าน6ชุมชน พัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะคลองห้วยแก้ว

0
201

(ศ.7ส.ค.63เวลา09.30น.)นายจําเริญ พรหมลิกุล รองนายยกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรี เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ท่านํ้านางนี หมู่ที่1 ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชนกลุ่มจิตอาสา ทั้ง6ชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่คือเรือนจําอําเภอรัตนบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทั้งสิ้นประมาณ200คน

โครงการนี้เป็นโครงการจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ซึ่งทรัพยากรนํ้าถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ได้แก่ การทําความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกําจัดวัชพืชทางนํ้า ผักตบชวา จอก แหน หญ้าขยะมูลฝอยต่างๆในคลองห้วยแก้วจะช่วยทําให้นํ้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งนํ้าสะอาดและสร้างมีส่วนร่วมของชาวชุมชน6ชุมชนในทุกภาคส่วนเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรนํ้าทื่มีอยู่ในพื้นที่ให้คงอยู่และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปตราบจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

#โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน #รัตนบุรี #สุรินทร์ #โดนใจไทยแลนด์ #BaanBaanTV #PSI73 #PSI117 #INFOSAT72 #Gmmz71 #IPM218 #สำนักข่าวThainews7 #สมาคมสื่อสารมวลชนพัฒนาธุรกิจ

ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์ สำนักข่าวThainews7สุรินทร์ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here