จิตอาสาสุโขทัย ปลูกป่า 1,010 ต้น ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

0
670

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง บ้านปากคลองร่วม หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำคณะประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จำนวน 1,010 ต้น ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

โดยพระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อจะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและป่า เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหามีความยั่งยืน สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

โดยโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ได้กำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้นรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีระยะดำเนินการตั้งแต่ปี 2563-2570 โดยในระยะเร่งด่วนของโครงการ พสกนิกรจังหวัดสุโขทัยได้น้อมนำทฤษฎีการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกเลียนแบบธรรมชาติ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

 

พงศ์เทพ สาคร สำนักข่าวThainews7สุโขทัย รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here