การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ  ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 (12th SME National Awards & 4th SME Start up Awards)

0
264

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรม การประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 11 ครั้ง

เริ่มครั้งแรกในปี 2549  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล SME National Awards อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2560  ได้จัดประกวด รางวัล SME Start up เป็นครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย

ปี 2563 สสว. จึงได้กำหนดจัดการประกวดเป็น 2 รางวัล ได้แก่ การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 21 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลนั้นจะอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้  เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและ   ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  และในปีนี้ครบรอบ 12 ปี ของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จะมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME ซ้อน 2 ปี และ 3 ปี และการจัดนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 12 ปี เพื่อเป็นการแสดงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME ไทย นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดีอีก 3 รางวัลด้วยกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • ได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

  • ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจ

  • ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้น

  • เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

วิธีที่ 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com

วิธีที่ 2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com

          และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยัง

         Email: [email protected]

          หรือส่งไปยัง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์

          ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครฯ

นายวุฒินันท์  แสงพิทักษ์  หรือ นายวัชชิระ  แก้วเทพ

โทรศัพท์ 089-000-3777 หรือ 02-619-5500 ต่อ 571

Email: [email protected]

www.smesnationalawards.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here