เกษตรนครพนม เตรียมเปิดงาน (Field Day) ประจำปี 2564 ชู แตงโมไร้เมล็ด เป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย

0
193


สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เตรียมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 พร้อมชู !! แตงโมไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรียนรู้จริงในพื้นที่” โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการองค์ความรู้ทางการเกษตรในรูปแบบสถานีการเรียนรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูป เพื่อมูลค่าและการตลาดแบบออนไลน์”


นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยจะยึดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ สำหรับในปีนี้ ได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์เครือข่ายด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ดที่เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมล็ด จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP โดยมีคุณเตือนใจ บุพศิริ เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน และเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในนามของ ไร่คุณเตือนใจสามารถเปิดให้เกษตรกร หรือผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ซึ่งศูนย์เรียนรู้จุดนี้มีการเทคโนโลยีเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมล็ด ได้แก่ 1) การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในพื้นที่หลังนา และในโรงเรือน 2) การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 3) การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด 4) การบริหารจัดการน้ำ และระบบการให้น้ำ 5) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปของแตงโมไร้เมล็ด จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริง

สำหรับกิจกรรมในการจัด Field Day ประจำปี 2564 ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก สถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังนี้
1. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์
3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การใช้ในอย่างรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง ระบบการให้น้ำในไร่นา และโรงเรือน
5. การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในระบบโรงเรือน และพื้นที่หลังฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด
6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรอง และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 1) การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกลด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด 3) การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร/การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 4) การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชน้ำน้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 5) การจัดนิทรรศการภาคเอกชน ได้แก่บริษัท เฟรช แอรด์ เทสตี้ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ และ 6) การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ำ ระบบโซล่าเซลล์ การโดรนในการเกษตร พร้อมนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าจำปา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อำเภอท่าอุเทน และการจำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับความรู้และความสนุกจากกิจกรรมภายในงาน
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ภาพ-ข่าว เทพพนม สำนักข่าว Thainews7 จ.นครพนม รายงาน

สนับสนุนข่าวโดย ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตราช่อมรกต

ปุ๋ยแท้ตราช่อมรกต ปุ๋ยแท้ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 

#ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตราช่อมรกต

#บำรุงดินดีพืชผลผลิตงามทั่วไทย

#ช่อมรกต

#ATA

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here