เกษตรนครพนม เคาะประตูบ้าน มอบเมล็ดพันธุ์ผัก รอบที่ 2 ถึงมือเกษตรกร ยิ้มรับ ในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด – 19

0
378

จากการดำเนินงาน “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19” ที่มีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ที่มีความสนใจในการทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยให้ทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชในแต่ละเขตส่งมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อส่งมอบต่อไปยังเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยทาง สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์พืชในรอบที่ 1 ไปแล้ว และดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ในรอบที่ 2 อย่างต่อเนื่องจนครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับ“โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19” สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกร มอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึงหน้าบ้าน พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลรักษา ซึ่งในจังหวัดนครพนมมีเกษตรกรและประชาชนที่ลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 1,873 ราย โดยมีการมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรไปแล้วในรอบที่ 1 จำนวน 987 ราย และในรอบที่ 2 จำนวน 886 ราย ซึ่งถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้ว และเกษตรกรก็ได้รับเมล็ดพันธุ์ครบถ้วนแล้ว สำหรับในบางรายที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ไปแล้วได้เริ่มทำการเพาะปลูก และกำลังให้ผลผลิตแล้วในพืชบางชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักกาดหอม คะน้า ผู้มีสิทธิ์ได้รับคือ 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียน จำนวน 1 สิทธิ์ ซึ่งจะได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 – 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด กวางตุ้ง แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์พืชแล้ว ให้เริ่มทำการเตรียมแปลงเพาะปลูกและทำการเพาะปลูกพืชซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ คอยให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการปลูก ดูแลรักษา และผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีพืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน อีกทั้งยังช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน มีแหล่งอาหารที่มั่นคง เป็นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดราย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการลดความเสี่ยงด้านอาหารในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ภาพ-ข่าว เทพพนม สำนักข่าว Thainews7 จ.นครพนม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here