วันเสาร์, สิงหาคม 15, 2020

ศรีสะเกษโรงเรียนชายแดนไทยเขมรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

https://www.youtube.com/watch?v=c9M36AHGqg4 (เมื่อเวลา09.09 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนบ้านพนมชัย ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ชุมชนจาก 2 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5...

อุทัยธานี-วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก

นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอลานสัก ได้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและพี่น้องประชาชนทุกคนมีชีวิตที่เป็นปกติสุข เป็นความมุ่งหมายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีโดยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาในระบบฐานราก ของประเทศทุกมิติ ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่น เมื่อเวลา 8.00 น.ของวันที่ 10 ส.ค.63 โดยมีนางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธีจุดเทียน จุดธูป บูชาพระรัตนตรัย ในวันกำหนดการวันกำนัน...

สุโขทัย เปิดการท่องเที่ยวอินเตอร์ “ดอกทานตะเวน สีสันแห่ง ศรัทธา เมืองศรีสัชนาลัย”

นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโน นายอำเภอศรีสัชนาลัย ประธานเปิดงาน https://www.youtube.com/watch?v=PGwXoIsfNqk วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ. บริเวณวัดเกาะน้อย บ้านเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ (ดอกทานตะเวน สีสันแห่งศรัทธา เมืองศรีสัชนาลัย) Tan Ta (SUNFLOWER) color of Faith...

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 และสวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ

นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 https://www.youtube.com/watch?v=30gaL507Wxw (วันที่ 6 สิงหาคม 2563) นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและให้คำแนะนำดำเนินการเพื่อพัฒนาโดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกำนัน...

“ดีป้า” หนุน 10 ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผุดแพลตฟอร์มแก้ปัญหาเศษฐกิจ-สังคม หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล        หรือ ดีป้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพตามเทคโนโลยีเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการหางาน และการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล คาดเกิดเม็ดเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่...

“เริ่มแล้ว! หลักสูตรเข้มข้น SET SE102 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม”

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สอนธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) ตั้งแต่ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี SE เข้าร่วมโครงการ 22 ราย คัดเลือกจากผู้สมัคร 60 ราย...

สุรินทร์/เทศบาลรัตนบุรีร่วมกับชาวบ้าน6ชุมชน พัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะคลองห้วยแก้ว

(ศ.7ส.ค.63เวลา09.30น.)นายจําเริญ พรหมลิกุล รองนายยกเทศมนตรีตําบลรัตนบุรี เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ท่านํ้านางนี หมู่ที่1 ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชนกลุ่มจิตอาสา ทั้ง6ชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่คือเรือนจําอําเภอรัตนบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทั้งสิ้นประมาณ200คน โครงการนี้เป็นโครงการจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ซึ่งทรัพยากรนํ้าถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ได้แก่ การทําความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกําจัดวัชพืชทางนํ้า...

อุทัยธานี-ผู้ใหญ่บ้านน่ารัก!จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อรักษาสุขภาพ

อุทัยธานี-ผู้ใหญ่บ้านน่ารัก!จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อรักษาสุขภาพให้คนในชุมชนและห่างไกลยาเสพติด หมู่ 10 ตำบล.ป่าอ้อ อำเภอลานสัก เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 6 ส.ค.63 โดยมีนายธรรมศักดิ์ อภัยนุช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านเขาไม้นวน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมกับข้าราชการ กลุ่มแม่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคกับชาวบ้านช่วงเวลาเย็น เพื่อชุม ชนห่างไกลยาเสพติดพร้อมกับรักษาสุขภาพ...

อุทัยธานี-รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเกษตรอินทนีย์วิถีอุทัย Re- Start อุทัยธานีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ตรอกโรงยา อ.เมืองอุทัยธานี

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 ก.ค.63 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในพิธีเปิด ด้วยจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย Re – Start อุทัยธานี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย...

บริษัท กรีนอินฟินิท จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เดินหน้าปลูกพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่อการเกษตร ผลักดันไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก”

  จากวิสัยทัศน์ ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพืชสนุนไพรโลก จึงก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญ โดยบริษัท กรีนอินฟินิท ได้จัดงาน “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่ออาหารสุขภาพและประโยชน์ทางการแพทย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร หอการค้าจังหวัดพิจิตร รวมถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังทรายพูน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงบ้านสันธาตุ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม  2563 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

สุรินทร์/จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอําเภอรัตนบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง    ประจําปพุทธศักราช2563 เวลา06.59น.ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ  บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตําบลรัตนบุรีพร้อมหัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน ร่วมทําบุญตักบาตร ต่อมาเวลา08.59น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ  หอประชุมอําเภอรัตนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกทุกหมู่เหล่า  ในเวลา10.00น. มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี...

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ผู้ว่าฯมุกดาหาร นำข้าราชการและประชาชนทำบุญ ตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ หอประชุม...

ศรีสะเกษโรงเรียนชายแดนไทยเขมรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

https://www.youtube.com/watch?v=c9M36AHGqg4 (เมื่อเวลา09.09 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนบ้านพนมชัย ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ชุมชนจาก 2 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5...